KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem powierzonych danych osobowych jest: Gabinet logopedyczny „Głoska” Zuzanna Komorowska przy al. Adama Mickiewicza 15a, 90-443 w Łodzi zwany dalej administratorem
 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Zuzanna Komorowska, e-mail: kontakt@gabinet-gloska.pl 
Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w zakresie konsultacji, obserwacji, diagnozy oraz terapii logopedycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   W związku z ustawą RODO informuje, że:
 1. wszystkie dane przekazywane podczas zapisu pacjenta na diagnozę logopedyczną, badanie przesiewowe bądź terapię logopedyczną takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy oraz wszelką prowadzoną dokumentację z przebiegu spotkań, konsultacji specjalistycznych, rozmów indywidualnych, wyników badań i tym podobnych przechowuję w sposób całkowicie bezpieczny, uniemożliwiający dostanie się do nich osób trzecich oraz ich wykorzystanie w celach innych niż powyższe.
 2. przekazane mi przez Pani/Pana dane poufne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kserokopię dokumentacji medycznej i specjalistycznej) wykorzystuję wyłącznie do rzetelnego wykonywania usług oraz do informowania Państwa o przebiegu terapii, planowanym spotkaniu, potrzebie dodatkowych konsultacji bądź do kontaktu telefonicznego, gdy jest on niezbędny w celu zmiany realizacji zajęć z jakichkolwiek powodów (konieczność zmiany terminu lub godziny spotkania, odwołanie spotkania, spóźnienia itp.).
 3. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • zgłoszenia w każdej chwili chęci do zmiany istotnych danych poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy.
 4. dane osób, które zakończyły terapię logopedyczną lub ją przerwały będą trwale usuwane po upływie 2 lat od daty ostatniego spotkania, do tego czasu mają Państwo prawo do uzyskania kserokopii pełnej dokumentacji prowadzonej w czasie trwania terapii.